វគ្កបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី «Introduction to KPI» បង្រៀនដោយ អ្នកស្រី យូ បូរី អនុប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា និងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន TEDP

June 23, 2023
Scan or click link open the app
https://yeacambodia.page.link/WvoHPxBdovdvC4i66