គមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សហការគាំទ្រដោយ USAID តាមរយៈគម្រោង Feed the Future Cambodia និងសហគ្រិនខ្មែរ បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី បំណិនសហគ្រិន

May 21, 2024

ភ្នំពេញ-ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សហការគាំទ្រដោយ USAID តាមរយៈគម្រោង Feed the Future Cambodia និងសហគ្រិនខ្មែរ បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី បំណិនសហគ្រិន និងអភិបាលកិច្ចល្អដល់សិក្ខាកាមចំនួន ៣៨ នាក់ ចូលរួមដោយផ្ទាល់ និង ២០ នាក់ចូលរួមពីចម្ងាយ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបង្វឹកដោយឧកញ៉ាបិុច បូឡែន ប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវេសឡាញអ៊ីឌូខេសិនគ្រុប និងអ្នកស្រី ជុន សុថានី នាយិការប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន MVU Investment។

គាំទ្រដោយ៖
• គម្រោង Feed the Future Cambodia Harvest III Cambodia Harvest III
• ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID)
• សហគ្រិនខ្មែរ
ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ៖
Diamond Sponsor:
• ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (អេប៊ីអេ)
Silver Sponsors:
• ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម
• ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា
• ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ម.ក

Scan or click link open the app
https://yeacambodia.page.link/tQ6EyfnkdRseRaGo6