កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១ ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្ដល់យោបល់ទៅលើផែនការថវិកាសមាគមក្នុងឆ្នាំ២០២៤

January 11, 2024

(ភាសាខ្មែរ) នាថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ឧកញ៉ា ប៉ិច បូឡែន ប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១ ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្ដល់យោបល់ទៅលើផែនការថវិកាសមាគមក្នុងឆ្នាំ២០២៤ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់គណៈកម្មការទាំង១៦ ក៏ដូចជាសាខាសមាគមនៅតាមថ្នាក់ខេត្តផងដែរ។

កិច្ចប្រជុំនេះក៏បានផ្តោតសំខាន់ទៅលើការពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលបានអនុវត្តកន្លងមកក្នុងឆ្នាំ២០២៣ និងបានពិភាក្សាពីផែនការពង្រឹងសមាគមបន្តទៅមុខទៀតនៅឆ្នាំ២០២៤ រួមមានដូចជា ផែនការសកម្មភាពអាទិភាព និងទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍសមាគមឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ដល់សមាជិក សមាជិការបស់សមាគម នៅគ្រប់សាខាតាមបណ្ដារាជធានី/ខេត្ត។

Scan or click link open the app
https://yeacambodia.page.link/nmfgKWqe1cZJNfzz8