កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) ប្រធានបទ៖ ការលើកលែងកាផាកពិន័យ ចំពោះការខនខានដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅកាន់ និយ័តករគណនេយ្យនិងសវណកម្ម សម្រាប់ការិច្ឆេទកន្លងមក។

January 12, 2024

(ភាសាខ្មែរ) ចុះឈ្មោះចូលរួមឥឡូវ នេះ!

ចូលរួមទទួលទានកាហ្វេក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើតបណ្តាញអាជីវកម្ម  និងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយ លោក ប៉ាន់ ចំរើន ដែលនឹងចែករំលែកពីប្រធានបទ៖ ការលើកលែងកាផាកពិន័យ ចំពោះការខនខានដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅកាន់ និយ័តករគណនេយ្យនិងសវណកម្ម សម្រាប់ការិច្ឆេទកន្លងមក។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
វេលាម៉ោង៖ ៨:០០ ដល់ ១០:០០នាទីព្រឹក
ទីតាំង: Floor 19th, Young Entrepreneurship Development Center

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរួម សូមទំនាក់ទំនង ០៧០ ២៦៣ ៨៦៤

Scan or click link open the app
https://yeacambodia.page.link/NYvkpeCApAipp5cg7