“កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម លើអាជីវកម្មបែបឌីជីថល” (MSMEs Incubation Programme on Digitalization)

តើអ្នកចង់បង្កើនជំនាញនិងប្រើប្រាស់ឌីជីថល(Digital)ម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកដែរ ឬទេ?
សូមអញ្ជើញម្ចាស់អាជីវកម្ម ជាពិសេស សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុង “កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម លើអាជីវកម្មបែបឌីជីថល” (MSMEs Incubation Programme on Digitalization)

សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់: https://bit.ly/3lc3TTJ ដើម្បីបំពេញពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធី

* ផុតកំណត់ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ *

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង TEL: (855) 78 666 139 ឬ Email: pm@yeacambodia.org
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះរៀបចំដោយ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) ក្រោមកិច្ចសហការជាដៃគូអនុវត្តគម្រោងដោយ ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា (UNDP Cambodia) និងសហគ្រិនខ្មែរ (KE) ក្រោមកិច្ចសហការឧបត្ថម្ភេដោយ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវិត្ថុ (MEF) និង Enhance Integrated

RELATED ANNOUNCEMENT

ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧
សូមជម្រាបសួរនិងគោរពអញ្ជើញ សហគ្រិនវ័យក្មេង និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមទាំងអស់ ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្
មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧
សូមជម្រាបសួរ សហគ្រិនវ័យក្មេង និង MSMEs ទាំងអស់ មហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧ ក្រោមប្រធានបទ “រីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងអស
Vision Digital Inclusive and Innovation Cambodia
Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) is a volunteer-driven non-profit organization whose mandate is to support young entrepreneurs.