ជំនួបម្ចាស់អាជីវកម្មលើកទី១ ឆ្នាំ២០២៣ (1st CEO Gathering) ក្រោមប្រធានបទ “លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន៖ ការរៀបចំសម្រាប់ទីផ្សារភាគហ៊ុន ទីផ្សារមូលធន និងហិរញ្ញប្បទានបំណុល”

March 31, 2023

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញសមាជិក សមាជិការបស់សមាគមទាំងអស់ ចូលរួមកិច្ច “ជំនួបម្ចាស់អាជីវកម្មលើកទី១” ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ “លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន៖ ការរៀបចំសម្រាប់ទីផ្សារភាគហ៊ុន ទីផ្សារមូលធន និងហិរញ្ញប្បទានបំណុល”។

អត្ថប្រយោជន៍រួមមាន៖
១. ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗពីវាគ្មិនជំនាញៗមកពីវិស័យខុសៗគ្នា ជាពិសេសវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
២. បង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មដ៏មានសក្ដានុពលដទៃទៀត
៣. យល់ដឹងអំពីទីផ្សារភាគហ៊ុន ទីផ្សារមូលធន និងហិរញ្ញប្បទានបំណុល
៤. ទទួលបានឱកាសជជែកពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត

ចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណរភ្ជាប់៖ https://yeacambodia.page.link/epeDycayAusjbKuf8

អំពីកម្មវិធី៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ៣១ មីនា ២០២៣
ម៉ោង៖ ០៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៦:០០ល្ងាច
ទីតាំង៖ ជាន់ទី១៥ អគារមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 092 273 641

Scan or click link open the app
https://yeacambodia.page.link/epeDycayAusjbKuf8