ឱកាសពិសេស សម្រាប់ម្ចាស់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និងជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

January 12, 2023