ហេតុអ្វីការ អនុលោមភាពតាមច្បាប់ការងារ ចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេង ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នក?

February 17, 2024

ហេតុអ្វីការ អនុលោមភាពតាមច្បាប់ការងារ ចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេង ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នក?
តោះស្វែងយល់ ទាំងអស់ ក្នុង វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម តាមរយៈអនុលោមភាពច្បាប់ស្តីពីការងារ។

នៅចាំអីទៀត ចុះឈ្មោះតាមរយះតំណរភ្ជាប់នេះ https://shorturl.at/sJL67 រឺស្កេនQR

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
ពេលវេលា៖ ៨ព្រឹក-៥ល្ងាច (មានអាហារថ្ងៃត្រង់)
ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារអូឡាំព្យាស៊ីធី ទីក្រុងភ្នំពេញ