សូមគោរពអញ្ជើញ ម្ចាស់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចូលរួមសិក្ខាសាលា “ការផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រ ASEAN Access និងKhmerSME”។ ម្ចាស់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមអាចទទួលបាន

May 2, 2023

(ភាសាខ្មែរ)

សូមគោរពអញ្ជើញ ម្ចាស់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចូលរួមសិក្ខាសាលា “ការផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រ ASEAN Access និងKhmerSME”។
ម្ចាស់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖
 ស្វែងរកឱកាសថ្មីក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម
ផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ នៅក្នុងស្រុក តំបន់អាស៊ាន និងពិភពលោក
ពង្រីកបណ្ដាញដៃគូ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងពាណិជ្ជកម្ម
ស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្ដុៈបណ្ដាលនានា ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃការធ្វើធុរកិច្ច
ការចុះឈ្មោះគឺដោយឥតគិតថ្លៃ និងរហ័ស
សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ សូមចុចនៅទីនេះ៖ https://forms.gle/aJ36CMp3BriZKRgE9
SAVE THE DATE!
We would like to invite Micro, Small and Medium Enterprises to join “The Outreach Event of ASEAN Access and KhmerSME”.
The participants can get the benefits as follows:
New business and services opportunities;
Display your business in the country, ASEAN and Beyond;
Increase business networking;
Find event and training opportunities to increase business capacity;
 Registration is free and convenient.
For registration, please click here: https://forms.gle/aJ36CMp3BriZKRgE9