សម្រាប់សមាជិកសមាជិកាដែលត្រូវការហិរញ្ញប្បទាន Access to Finance

September 11, 2023

សម្រាប់សមាជិកសមាជិកាដែលត្រូវការហិរញ្ញប្បទាន (Access to Finance)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី «Workshop on Movable Asset Finance»

Lecturer:
Mr. Jingchang Lai, Principle Operations Officer, Asia and Pacific, Financial Institutions Group, IFC.
Mr. Sim Chankiriroth, FCCA, CPA, CGMA, ACMA CEO & Founder, Banhji FinTech Co., Ltd.

ព័ត៌មានលម្អិតនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣
ចាប់ពីម៉ោង ៨៖៣០នាទីព្រឹក ដល់ ១២៖០០ នាទីរសៀល
ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារភ្នំពេញ (Phnom Penh Hotel)
https://maps.app.goo.gl/XxPRsvkDMnsoJw2v5?g_st=ic

ចូលរួមចំណែក $25 សម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ អាហារសម្រន់ សម្រាប់អ្នកចូលរួមសិក្សានៅទីតាំងផ្ទាល់
ចូលរួមចំណែក $15 សម្រាប់អ្នកចូលរួមសិក្សាតាមរយៈ Zoom

Scan or click link open the app
https://yeacambodia.page.link/Nm8PESd6boavZ9XT6