សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានរួមគ្នាដាក់ឲ្យដំណើរកម្មវិធី «លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន»

May 12, 2023

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានរួមគ្នាដាក់ឲ្យដំណើរកម្មវិធី «លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន» ជាលើកទី២ ក្រោយពីកម្មវិធីនេះទទួលបានសមិទ្ធិផលគួរឱ្យសម្គាល់កាលពីឆ្នាំ២០២២ ដោយមានសហគ្រិនចំនួន ៧១០ នាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី និងទទួលបានហិរញ្ញប្បទានជាង ២ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅវគ្គទី១ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នេះ កម្មវិធីនឹងជ្រើសរើសតែ៣០ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី ដែលនឹងចាប់ផ្តើមក្នុងខែឧសភា
សូមចុះឈ្មោះចូលរួមតាមតំណរភ្ជាប់ រឺស្កេនQR៖ https://bit.ly/3oKzH5R

កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ៖
សហការឧបត្ថម្ភធំ៖ សហគ្រិនខ្មែរ
– Dimond Sponsor ៖ ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (អេប៊ីអេ)
– Silver Sponsor
• ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ម.ក
• ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា
• ធនាគារវឌ្ឍនៈ

See less
Scan or click link open the app
https://yeacambodia.page.link/mNhJeAdj92hKMSkYA