លេខាធិការដ្ឋានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសូមអញ្ជើញសមាជិក សមាជិកាទាំងអស់ចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាពិសេសសម្រាប់សហគ្រិន “YEAC Business Development Seminar for Members”

March 1, 2023

កម្មវិធីសិក្សាជាស៊េរី ១៤ វគ្គ សំខាន់បំផុតសម្រាប់សហគ្រិន

លេខាធិការដ្ឋានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសូមអញ្ជើញសមាជិក សមាជិកាទាំងអស់ចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាពិសេសសម្រាប់សហគ្រិន “YEAC Business Development Seminar for Members” ដែលមានសរុបចំនួន ១៤ វគ្គដូចខាងក្រោម៖

1. Labor Law Compliance
2. Entrepreneur Mind Setting and Values Formation
3. Marketing and Digital Platforms
4. Business Model Canvas
5. Business Expansion and Growth Strategies
6. Operations Management
7. Digital Communication & Management Platforms and Systems for Business
8. Supply and Value Chain
9. Entrepreneurial Accounting and Financial Management
10. Human Resource and Organizational Management
11. Product Development and Innovation
12. Corporate Governance
13. Introduction to Inclusive Business
14. Introduction to Green Business

ចុះឈ្មោះចូលរួមតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម
https://docs.google.com/forms/d/1Nram9SbSAEAm9fRUgrD7JtqtQadn2wB1JOYAECNFFJY/edit

ការចូលរួមវិភាគទានសម្រាប់អាហារសម្រន់ និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល៖
សិក្សានៅទីតាំងផ្ទាល់ $25 ក្នុង១វគ្គ
សិក្សាពីចម្ងាយតាមរយៈ Zoom $15 ក្នុង១វគ្គ
សម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះនិងទូទាត់មុនថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

ចាប់ពីខែមីនា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសហគ្រិនវ័យក្មេង