ជំនួបម្ចាស់អាជីវកម្ម លើកទី៤

October 7, 2022
តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេ?
រួសរាន់ឡើងចុះឈ្មោះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃពីឥឡូវនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នៅក្នុងកម្មវិធី “ជំនួបម្ចាស់អាជីវកម្ម លើកទី៤” និង “ជំនួបរវាង សហគ្រាសធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ជាមួយ គ្រឹះសា្ថនហិរញ្ញវត្ថុ លើកទី២”។
• កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
• ពេលវេលា៖ ១:៣០ថ្ងៃត្រង់-៧:៣០ល្ងាច
• ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារអូឡាំព្យា ទីក្រុងភ្នំពេញ
• ចុះឈ្មោះចូលរួមឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២៖ https://bit.ly/3RY4HJz
(Cocktail receptions នឹងផ្តល់ជូន)
សហការរៀបចំដោយ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដោយមានការគាំទ្រពី គម្រោងសហគ្រិននារីសកម្ម (WE Act) ក្រោមជំនួយពី ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) តាមរយៈអង្គការផេកកម្ពុជា (PACT Cambodia) សហគ្រិនខ្មែរ និង Diamond Sponsors: Advanced Bank of Asia Limited, Agricultural and Rural Development Bank, Canadia Bank Plc. និង SME Bank of Cambodia Plc.
————————————-
Telegram: https://t.me/YEACambodia
Contact: (+855) 16 999 762/ 70 263 864
Email: secretariat@yeacambodia.org
Facebook: www.facebook.com/YEACambodia
Website: www.yeacambodia.org
Location: https://bit.ly/3AxdWJ7