កិច្ចពិភាក្សាពីវាគ្មិនកិត្តិយស អំពី “ទស្សនៈពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងស្វែងយល់ពីហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម”

September 29, 2023

កិច្ចពិភាក្សាពីវាគ្មិនកិត្តិយស អំពី “ទស្សនៈពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងស្វែងយល់ពីហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម”

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម (MSMEs)

YEAC, CMA និង ABC បានសហការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្ម ដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការជាក់លាក់ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ក្នុងន័យធ្វើអោយប្រសើរឡើងនៃលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃកម្មវិធី៖
ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣
ចាប់ពីម៉ោង ១៖០០នាទីរសៀល ដល់ម៉ោង ៩៖០០នាទីយប់
Cocktail Reception
ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច (ជាន់ទី ១៥)

Scan or click link open the app
https://yeacambodia.page.link/ky1hCKCybnvuCN8E6